Wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/38/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 61201 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.00-8, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.