Remont dachu i instalacji odgromowej hali sportowej przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/41/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie nr 63767-2012 z dnia 2012-03-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.univ.szczecin.pl

Szczecin: Remont dachu i instalacji odgromowej hali sportowej przy al. Piastów 40B w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 63665 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.32.00-8, 45.22.32.10-1, 45.26.23.11-4, 45.26.10.00-7, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.25.21-9, 45.44.30.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.06.2012.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 10 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Załączniki: