Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie – 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7

Sygnatura: 
TP/220/46/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie - 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7
Numer ogłoszenia: 74505 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie - 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.44.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.06.2012.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 400 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Załączniki: