Wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/50/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 79213 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.12.20-6.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 1000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.