Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku – pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika

Sygnatura: 
TP/220/40/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku - pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika
Numer ogłoszenia: 80897 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku - pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku - pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

WADIUM-Informacja na temat wadium: 1Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
INNE DOKUMENTY
1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 4. Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 10
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 12:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).