Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie

Sygnatura: 
TP/220/22/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie
Numer ogłoszenia: 91763 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
Informacja na temat wadium:
Zgodnie z SIWZ, 2 000 PLN
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.