Adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na laboratorium optoelektroniki w budynku „Berlin”, Szczecin, ul. Żubrów 6

Sygnatura: 
TP/220/26/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na laboratorium optoelektroniki w budynku Berlin, Szczecin, ul. Żubrów 6
Numer ogłoszenia: 92565 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 2 000 PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90
2 - termin wykonania - 5
3 - gwarancja - 5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania ofert: 07.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).