Dostawa i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/65/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawę i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 112621 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2012.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Załączniki: