Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/220/75/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17
Numer ogłoszenia: 125763 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 3 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki: