Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/83/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 196122 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • zgodnie z SIWZ, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 200,00 PLN (słownie złotych: dwieście 00/100)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1 - Cena - 90
  • 2 - termin - 5
  • 3 - gwarancja - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).