Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/84/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 130333 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie.Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychzgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP: wprzypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówien uzupełniajacych,stanowiacych nie wiecej ni 50 % wartosci zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówien, jeeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

INNE DOKUMENTY-3.1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA : Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 3.2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium: 3.2.1 w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu - kopia polecenia przelewu, 3.2.2 w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna - kopia dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, punkt IX, podpunkt 2.1). 3.3 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 3.4 Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT: 1 - Cena - 90; 2 - Gwarancja - 5; 3 - Termin wykonania - 5
ZMIANA UMOWY-Zmiany korzystne dla Zamawiającego na zasadach opisanych w SIWZ i uPZP.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skł