Wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorski

Sygnatura: 
TP/220/32/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Maj 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.62.00-5, 79.31.13.00-0.

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków ofert: 05.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453
Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)