Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a

Sygnatura: 
TP/220/87/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a
Numer ogłoszenia: 135507 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 500 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 5
3 - Gwarancja - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.