Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.

Sygnatura: 
TP/220/94/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.
Numer ogłoszenia: 147437 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - termin - 5
• 3 - gwarancja - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.