Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/95/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 147445 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie złotych: dwieście 00/100).

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - termin - 5
• 3 - gwarancja - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.