organizację konferencji naukowej – zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.

Sygnatura: 
TP/220/34/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Maj 2010 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: organizację konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.
Numer ogłoszenia: 103901 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
Rodzaj zamówienia: usługi.
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.30.00.00-7, 80.42.00.00-4.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.06.2010.
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, Sekcja Zamówień Publicznych, pok 009..
Termin składania ofert: 06.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, Sekcja Zamówień Publicznych, pok 009..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).