Zawarcie umów ramowych na wykonywanie redakcji językowej i technicznej publikacji naukowych

Sygnatura: 
TP/220/97/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Zawarcie umów ramowych na wykonywanie redakcji językowej i technicznej publikacji naukowych
Numer ogłoszenia: 162311 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zawarcie umów ramowych na wykonywanie redakcji językowej i technicznej publikacji naukowych. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi 400 000 zł brutto, w tym 130 000 PLN dla części I, 140 000 PLN dla części II oraz 130 000 PLN dla części III. Zamawiający zamierza przeznaczyć do realizacji ok. 3200 a.a. w tym 1040 a.a. dla części I, 1120 a.a. dla części II oraz 1040 a.a. dla części III..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.55.20.00-8, 79.55.30.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - kryteria ilościowo - jakościowe - 50

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji różnych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji różnych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.55.20.00-8, 79.55.30.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 50
o 2. kryteria ilościowo - jakościowe - 50

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji naukowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji naukowych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.55.20.00-8, 79.55.30.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 50
o 2. kryteria ilościowo - jakościowe - 50

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji naukowych, którzy przystąpią do próbnego opracowania tekstu.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: redakcja językowa i techniczna publikacji naukowych wykonana przez redaktorów z doświadczeniem w redagowaniu publikacji naukowych, którzy przystąpią do próbnego opracowania tekstu.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.55.20.00-8, 79.55.30.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 50
o 2. kryteria ilościowo - jakościowe - 50