Remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US

Sygnatura: 
TP/220/112/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US
Numer ogłoszenia: 179427 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.