Przebudowa budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12-13

Sygnatura: 
TP/220/27/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12-13 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 113331 - 2010;

data zamieszczenia: 07.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12-13 w Szczecinie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.44.00-4, 45.26.27.00-8.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Informacja na temat wadium: 300 000 PLN

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.

Termin składania ofert: 08.06.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.