Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Sygnatura: 
TP/220/40/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 20.5.2010. Zakończenie 30.11.2010

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena całkowita. Waga 60
2. doświadczenie. Waga 40

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/40/10

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.5.2010 - 09:30
Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.5.2010 - 09:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2010 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak