Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Sygnatura: 
TP/220/41/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2010 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 20.5.2010. Zakończenie 30.6.2010

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie. Waga 40

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.5.2010 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.5.2010 - 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2010 - 10:30
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych US.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak