Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77

Sygnatura: 
TP/371/36/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77
Numer ogłoszenia: 94982 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 75 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 10

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.