Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18

Sygnatura: 
TP/371/58/13.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18 TP/371/58/13.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100 złotych). 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..