Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej US - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/371/64/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2013 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Numer ogłoszenia: 60065 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla Zamawiającego korzystna, lub w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług, lub w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do niej harmonogramie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego. Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie podpisanego aneksu.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 12:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).