Remont dachu wraz z instalacją odgromową i odwodnieniem w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/71/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu wraz z instalacją odgromową i odwodnieniem w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 TP/371/71/13.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4. 
WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 
 KRYTERIA OCENY OFERT
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5