Remont sali gimnastycznej i przedsionka w budynku WMF US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Sygnatura: 
TP/371/82/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont sali gimnastycznej i przedsionka w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Numer ogłoszenia: 80727 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej i przedsionka w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Wielkopolska 15.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
WADIUM: Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

INNE DOKUMENTY
3.1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA : Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 3.2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium: 3.3 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 3.4 Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT:Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90; 2 - Gwarancja - 5; 3 - Termin wykonania - 5
ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla Zamawiającego korzystna, lub w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług, lub w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do niej harmonogramie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego. Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie podpisanego aneksu. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 12:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).