Remont monitoringu II etap DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15 - powtórka

Sygnatura: 
TP/371/96/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15 - powtórka

Numer ogłoszenia: 90931 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY, NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15 - powtórka.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15, natomiast jego wielkość i zakres określone są szczegółowo w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ dostępnej w siedzibie i na stronie Zamawiającego..
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.22.00-9, 45.31.73.00-5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT: 1 - Cena - 90; 2 - Gwarancja - 5; 3 - Termin wykonania - 5
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).