Remont oświetlenia sali sportowej US - Szczecin ul. Felczaka 3c

Sygnatura: 
TP/371/59/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lip 2013 - 13:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont oświetlenia sali sportowej US - Szczecin ul. Felczaka 3c

Numer ogłoszenia: 94849 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont oświetlenia sali sportowej US - Szczecin ul. Felczaka 3c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wielkość i zakres podane są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ..
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z dyspozycją normy zawartej w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.70.00-2.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
WADIUM: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.