Malowanie pomieszczeń magazynów zbiorów w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/371/104/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie pomieszczeń magazynów zbiorów w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16 Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie złotych: dwieście złotych 00/100). 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).