Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64

Sygnatura: 
TP/371/103/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Lip 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 10