Remont dachu wraz z odwodnieniem - część kryta papą na budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107/109 w Szczecinie TP/371/111/13

Sygnatura: 
TP/371/111/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lip 2013 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Remont dachu wraz z odwodnieniem - część kryta papą na budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107/109 w Szczecinie TP/371/111/13.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.26.19.00-3.
 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 

1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).