Remont sal 34 i 36 oraz korytarzy parteru, I i II piętra w budynku WM-F US – Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Sygnatura: 
TP/220/37/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sal 34 i 36 oraz korytarzy parteru, I i II piętra w budynku WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15.
Numer ogłoszenia: 118329 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.44.00-4, 45.30.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7.

Informacja na temat wadium: 3 000 PLN

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - gwarancja - 5
• 3 - termin wykonania - 5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.