Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79

Sygnatura: 
TP/371/148/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79
Numer ogłoszenia: 157645 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
 NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
·         1 - Cena - 90
·         2 - termin wykonania - 5
·         3 - gwarancja - 5
 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).