Remont instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów gniazd kuchenek elektrycznych w zespołach mieszkalnych budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/153/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów gniazd kuchenek elektrycznych w zespołach mieszkalnych budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 162267 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
ZAMAWIAJĄCY, NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów gniazd kuchenek elektrycznych w zespołach mieszkalnych budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).