Remont instalacji oświetlenia awaryjnego - wymiana 156 opraw w budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/151/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Remont instalacji oświetlenia awaryjnego - wymiana 156 opraw w budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 330284 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji oświetlenia awaryjnego - wymiana 156 opraw w budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont instalacji oświetlenia awaryjnego - wymiana 156 opraw w budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  • 1 - Cena - 90
  • 2 - termin wykonania - 5
  • 3 - gwarancja - 5
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).