Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/177/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Wrz 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 182633 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania - 5
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 011 lub 009 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).