Budowa przyłącza światłowodowego w formie „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projektu pn. „SERVICE INTER-LAB Centrum Trans

Sygnatura: 
TP/371/175/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Paź 2013 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Budowa przyłącza światłowodowego w formie zaprojektuj i wybuduj pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.56.00-4, 45.23.11.12-3, 32.42.20.00-7, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 72.71.00.00-0, 72.72.00.00-3, 71.32.00.00-7, 38.62.10.00-4, 32.43.00.00-6, 32.41.00.00-0, 32.41.21.10-8, 32.41.50.00-5, 32.41.30.00-1, 32.41.21.00-5, 32.56.20.00-0, 32.56.21.00-1.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Zakończenie: 13.12.2013.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset 00/100). 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Projekt SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.02.01-32-001/10.