Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/220/52/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 129989 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2010.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 20 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

IAdres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.