Urządzenia do analizy immunologicznej

Sygnatura: 
TP/220/53/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Urządzenia do analizy immunologicznej
2010/S 100-151909
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/53/10

INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin, tel. +48 914441151 Faks +48 914441065
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa aparatury laboratoryjnej dla laboratorium genetyczno - immunologicznego Katedry Mikrobiologii i Immunologii WNP US.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Wydział Nauk Przyrodniczych US.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33127000, 38000000

Podział na części
Tak, liczba zadań wynosi: 2

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Zakończenie 31.10.2010

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
Zestaw aparatury laboratoryjnej do pracy z materiałem biologicznym i do przechowywania materiału biologicznego

CZĘŚĆ NR 2
Zestaw aparatury do badania materiału biologicznego metodami biologii molekularnej i metodami immunologicznymi

Wymagane wadia i gwarancje
15 000 PLN (na dwa zadania)
10 000 PLN (zadanie 1)
5 000 PLN (zadanie 2)

Rodzaj procedury
Otwarta
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Termin składania ofert
5.7.2010 - 11:30
Warunki otwarcia ofert
Data: 5.7.2010 - 12:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.