Remont szatni, sali 310, klatki schodowej oraz korytarzy na I i III pietrze w budynku WPiA US – Szczecin, ul. Narutowicza 17A.

Sygnatura: 
TP/220/59/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont szatni, sali 310, klatki schodowej oraz korytarzy na I i III piętrze w budynku WPiA US - Szczecin, ul. Narutowicza 17A.
Numer ogłoszenia: 148537 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szatni, sali 310, klatki schodowej oraz korytarzy na I i III piętrze w budynku WPiA US - Szczecin, ul. Narutowicza 17A..
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 000 PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Gwarancja - 5
  • 3 - Termin wykonania - 5
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński,Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 009 lub 014, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński,Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 009 lub 014, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin.