Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/62/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania do Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 174128 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,  tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9, 39.22.40.00-8.

Informacja na temat wadium: 5 000 PLN
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania ofert: 01.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).