Zamrażarki szafowej do głębokiego mrożenia z wyposażeniem i oprzyrządowaniem - szt.1

Sygnatura: 
TP/220/64/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: zamrażarki szafowej do głębokiego mrożenia z wyposażeniem i oprzyrządowaniem - szt. 1.
Numer ogłoszenia: 170199 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065, 4441202.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 1000 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.