Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US , Szczecin, ul. Malczewskiego 10/12

Sygnatura: 
TP/220/77/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US , Szczecin, ul. Malczewskiego 10/12
Numer ogłoszenia: 175607 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US , Szczecin, ul. Malczewskiego 10/12.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 3 000 PLN
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).