PL-Szczecin: Talony, 2010/S 128-195619

Sygnatura: 
TP/220/63/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Talony, 2010/S 128-195619
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA
Tel. +48 914441151, Faks +48 914441065

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30199750
Całkowita wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawę bonów świątecznych dla pracowników, emerytów.
I rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego w ilości:
1. 4 815 sztuk o nominalnej wartości 100 PLN
2. 14 520 sztuk o nominalnej wartości 50 PLN
3. 33 820 sztuk o nominalnej wartości 20 PLN
Oraz fakultatywna dostawa bonów o wartości maksymalnej do 151 700 PLN na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Szczegółowe ilości i nominały zostaną określone w ewentualnym zgłoszeniu. Dostawa tych bonów winna nastąpić w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Opcje Tak, proszę podać opis takich opcji: Oraz fakultatywna dostawa bonów o wartości maksymalnej do 151 700 PLN na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Szczegółowe ilości
i nominały zostaną określone w ewentualnym zgłoszeniu. Dostawa tych bonów winna nastąpić w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 10 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje 15 000 PLN

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto. Waga 50
2. Ilość placówek realizujących na terenie miasta Szczecina. Waga 50

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 19.8.2010 - 11:00, Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2010 - 11:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2010 - 12:00, Miejsce, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych US,
al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak Zgodnie z ustawą PZP.