Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15

Sygnatura: 
TP/220/78/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15
Numer ogłoszenia: 181337 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000,00

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.