Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczecińs

Sygnatura: 
TP/220/81/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 91-088948

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31Kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Do wiadomości: Magdalena Stasiak70-453 Szczecin POLSKA Tel. +48 914441065Faks +48 914441065
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24
Główne miejsce świadczenia usług zgodnie z SIWZ.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 15.8.2010. Zakończenie 30.9.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. najniższa cena. Waga 100

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 26.7.2010 - 7:30
Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2010 - 7:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 26.7.2010 - 8:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych US.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Zgodnie z ustawą PZP.