wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 6 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego”

Sygnatura: 
TP/220/79/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
 wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 6 - Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Numer ogłoszenia: 183065 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.62.00-5, 79.31.13.00-0.
 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..