Dostawa Mikroskopu Stereoskopowego szt. 1

Sygnatura: 
TP/220/80/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa Mikroskopu Stereoskopowego szt. 1
Numer ogłoszenia: 185109 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 500 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.