Dostawa i montaż 7 szt. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń remontowanych sal na II piętrze budynku WNEiZ US przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie-powtórka

Sygnatura: 
TP/220/89/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: Dostawa i montaż 7 szt. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń remontowanych sal na II piętrze budynku WNEiZ US przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie-powtórka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 350,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt).

 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..

 Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).