Przebudowa budynku nr 3 – Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Sygnatura: 
TP/371/108/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa budynku nr 3 - Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5
 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013..